Salomon Rumble Fish Specs

Size 140 144 148 152
Effective Edge (mm) 1030 1065 1090 1140
Tip Width (mm) 282 284 288 290
Tail Width (mm) 282 284 288 290
Waist Width (mm) 237 239 243 245
Rider Weight (lbs) 80 - 130 80 - 130 100 - 145 110 - 160
Stance Setback (mm) 0 0 0 0
Stance Range (mm) 440 - 560 450 - 570 460 - 580 470 - 590
Width Regular Regular Regular