Gnu Danny Kass Specs

Gnu Danny Kass C2 BTX 2014 Specs

MODEL NAME CONTACT LENGTH SIDE CUT NOSE WIDTH WAIST WIDTH TAIL WIDTH STANCE*MIN-MAX / SET BACK FLEX10 = FIRM WEIGHT RANGE (LBS)
151 110 7.9 29 25 29 20.25"-25"/0" 5 80-160 +
153 113 8.1 29.4 25.2 29.4 20.25"-25"/0" 6 110-180 +
155 116 8.3 29.6 25.3 29.6 20.25"-25"/0" 6.5 130-210 +
158 119 8.5 30 26 30 20.25"-25"/0" 7 140-240 +
  Gnu Danny Kass C2 BTX 2013 Specs
MODELNAME CONTACTLENGTH SIDECUT NOSEWIDTH WAISTWIDTH TAILWIDTH STANCE*MIN-MAX / SET BACK FLEX10 = FIRM WEIGHTRANGE (LBS)
153 113 8.1 29.4 25.2 29.4 20.25"-25"/0" 6 110-180 +
155 116 8.3 29.6 25.3 29.6 20.25"-25"/0" 6.5 130-210 +
158 119 8.5 30 26 30 20.25"-25"/0" 7 140-240 +
  Gnu Danny Kass 2012
Danny Kass 153 C2 116 cm 8.1 29.4 25.2 29.4 20.25?-25? / 0? True Twin C2 6 110-180
Danny Kass 155 C2 119 cm 8.3 29.6 25.3 29.6 20.25?-25? / 0? True Twin C2 6.5 130-210
Danny Kass 158 C2 121 cm 8.5 30 26 30 20.25?-25? / 0? True Twin C2 7 140-240
  Gnu Danny Kass 2010 & 2011
Size Waist Stance / Set Back Flex
153 BTX 25.2 20.25? – 25? / 0? 6
155 BTX 25.5 20.25? – 25? / 0? 6.5
158 BTX 26 20.25? – 25? / 0? 7