Gnu Dirty Pillow Specs

Gnu Dirty Pillow 2014 Specs

MODELNAME CONTACTLENGTH SIDECUT NOSEWIDTH WAISTWIDTH TAILWIDTH STANCE*MIN-MAX / SET BACK FLEX10 = FIRM WEIGHTRANGE (LBS)
156 112 8.4 29.8 25.7 29.8 20.25"-25"/0" 6 110-200 +
159 114 8.5 30 26 30 20.25"-25"/0" 6.5 140-250 +
162 117 8.6 30.2 26.3 30.2 20.25"-25"/0" 6.5 140-260 +

Gnu Dirty Pillow 2013 Specs

MODEL NAME CONTACT LENGTH SIDE CUT NOSE WIDTH WAIST WIDTH TAIL WIDTH STANCE* MIN-MAX / SET BACK FLEX 10 = FIRM WEIGHT RANGE (LBS)
156 112 8.65 29.8 25.7 29.8 20.25"-25"/0" 6 110-200 +
159 114 8.65 30 26 30 20.25"-25"/0" 6.5 140-250 +
162 117 8.65 30.2 26.3 30.2 20.25"-25"/0" 6.5 140-260 +

Gnu Dirty Pillow 2012 Specs

Board Size Side Cut Nose Waist Tail Stance/Setback Shape Camber Flex Weight
Dirty Pillow 156 112cm 8.65 29.8 25.7 29.8 20.25?-25 / 0 True Twin BTX 6 110-200
Dirty Pillow 159 114cm 8.65 30 26 30 20.25?-25 / 0 True Twin BTX 6.5 140-250
Dirty Pillow 162 117cm 8.65 30.2 26.3 30.2 20.25?-25 / 0 True Twin BTX 6.5 140-260